دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، آذر 1402 (فصلنامه زمستان)