راهنمای دریافت کد ORCiD

براساس نظر هیئت تحریریه محترم، الزام ثبت کد ORCID  برای همه نویسندگان نشریه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری الزامی شده است. لذا نویسندگان محترم برای دریافت کد ORCID می‌توانید به https://orcid.org مراجعه و پس از ثبت نام، کد ارکید خود را دریافت نمایید.

 

راهنمای ثبت نام کد ارکید