نکات مهم:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و تصویر ان را در سامانه بارگذاری کنید.
  • فرم مشخصات نویسندگان
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه R9h15 و رایانامه cmj@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار 1400 

5. بررسی امکان وقوع بحرانهای اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی در استان خوزستان

صفحه 99-144

محمدحسین ژرفاساداتی؛ پرویز جعفری ‌فشارکی؛ نبی سهرابی