نرخ پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     199
تعداد مقالات رد شده:           14
تعداد مقالات پذیرفته شده:   163     
درصد پذیرش:                       82
متوسط زمان بین پذیرش و انتشار مقاله: 12 هفته

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری


سال آغاز انتشار: 1394
اعتبار نشریه: علمی - تخصصی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی و ترویجی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مدیریت بحران های طبیعی، سیاسی و وضعیت های اضطراری
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: دو تا چهار ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
نوع مجوز: CC BY-NC
آدرس پست الکترونیک نشریه: cmj@ihu.ac.ir
همکاری با انجمن: انجمن علمی مدیریت بحران ایران
این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  3. تمامی مقالات ارسال شده به این نشریه توسط نرم‌افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می‌گیرند. ارسال گزارش سامانه مشابهت‌یاب متون سمیم نور و یا سامانه همانندجو ایرانداک نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  4. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  5. فرم مشخصات نویسندگان
شماره جاری: دوره 15، شماره 3، مهر 1402 (فصلنامه پاییز) 

ابر واژگان