دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مرداد 1402 (فصلنامه تابستان) 
اصول و راهبرد مدیریت امام علی(ع) در حل بحران های سیاسی-اجتماعی

صفحه 27-60

عبدالرضا باقی؛ احمدرضا شاهعلی؛ فاطمه زهرا تصدیقی


نقش مردم در مدیریت بحران های امنیتی در مرحله پیش بینی

صفحه 61-89

محمد محمدی؛ عباس عارفی؛ هادی رحمانی ساعد؛ حسین ابراهیمی