اهداف و چشم انداز

اهداف

۱. گسترش و اشاعه دانش مدیریت بحران به دانشجویان و پژوهشگران

۲. کمک به کارشناسان و مدیران رده های مختلف سپاه و بسیج های در مدیریت بحران ها

۳. تبیین و انتشار نظریه ها و الگوهای علمی حوزه مدیریت بحران به مخاطبان

۴. ایجاد مرجعیت علمی در حوزه تخصصی مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساز

۵. پاسخگویی به نیازهای تخصصی سپاه و بسیج و دانشجویان مراکز آموزشی و پژوهشی در عرصه مدیریت بحران

۶. تعامل و مشارکت با انجمن علمی بحران و اعضای محترم انجمن در جهت تامین محتوا فصلنامه و تبادل اطلاعات تخصصی

۷. تببین مولفه‌های موثر در بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و ارائه راهکارهای موثر بر مدیریت آن بحران‌ها

چشم انداز

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری در یک فرایند مستمر و پویا ضمن انتقال دستاوردهای علمی به مخاطبان، تلاش دارد در مراحل پیش بینی، پیشگیری، مقابله و باز آفرینی مدیریت بحران های پیش رو آگاهی،اشراف ، مهارت دانشجویان ، کارشناسان و مدیران را افزایش دهد.