اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین ظفری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hoszafariut.ac.ir

سردبیر

حسین حسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hosein.hoseinigmail.com

معاون سردبیر

ابوالفضل امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

amiri.abolfazlyahoo.com

مدیر اجرایی

حسن احمدی

مدیر اجرایی نشریات موقعیت امام محمد باقر علیه السلام

hahmadiihu.ac.ir