داوران

 

لیست داوران نشریه مدیریت بحران سال 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین المللی

1

خدایار ابراهیمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

2

ابوالفضل امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons

3

احمد باصری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

4

رضا حسین پور

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

5

 افشین کرمی

استادیار،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

publons

6

سجاد شکوهیار

استادیار،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 publons

7

سیدمحمدحامد حسینی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

8

جواد خمیس آبادی

عضو کمیته فنی پژوهشکده دانشگاه ملی پلی تکنیک، خارکوف، اوکراین

 

9

محمدعلی دهنوی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons

10

محسن رئیسی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

11

محسن سلمانی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

12

مهدی مهتدی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

13

حسین سلمانی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

14

حمید علوی وفا

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

15

محمد قاسمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons

16

حجت اله مرادی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

17

مرتضی ناجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

publons

 

لیست داوران نشریه مدیریت بحران سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین المللی

1

خدایار ابراهیمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

2

ابوالفضل امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons

3

احمد باصری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

4

رضا حسین پور

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

5

 افشین کرمی

استادیار،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

publons

6

سجاد شکوهیار

استادیار،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 publons

7

سیدمحمدحامد حسینی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

8

جواد خمیس آبادی

عضو کمیته فنی پژوهشکده دانشگاه ملی پلی تکنیک، خارکوف، اوکراین

 

9

محمدعلی دهنوی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons

10

محسن رئیسی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

11

محسن سلمانی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

12

مهدی مهتدی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

publons

13

حسین سلمانی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

14

حمید علوی وفا

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 
15

محمد قاسمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons
16

حجت اله مرادی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 
17

مرتضی ناجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

publons