دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1402 (فصلنامه پاییز)