دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، آبان 1401 (فصلنامه تابستان)