دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، بهمن 1401 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

بحران‌های امنیتی اجتماعی و نقش رهبری در مهار آن‌ها؛ (مطالعه‌ی موردی وقایع آبان ۱۳۹۸)

صفحه 11-43

علی اصغر ملیجی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ اکبر اشرفی؛ محمد توحیدفام


ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیریت بحران واحدهای صنعتی

صفحه 101-132

علی طیبی رهنی؛ امید علی نیکنام؛ مهدی محمد نژاد