دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1395 (721) 
7. واکاوی اثر هاله‌ای: شهرت و مدیریت بحران

مهدی زروندی؛ ابوالفضل صدقی؛ ابوالفضل صدقی