بررسی علل و زمینه‌های داخلی بحران سال 1388

نویسنده

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

ظهور بحران‌ها علل متعدد مادی و غیرمادی یا عینی و ذهنی دارد؛ لیکن صرف نظر از علل، بحران‌ها به لحاظ ساختار، کارکرد و ماهیت (سرشت وجودی) باید به گونه‌ای باشند که اشخاص یا دیگر هویت‌های اجتماعی درگیر نیز بتوانند آن‌ها را "بحران" تلقی کرده و تجربه نمایند. طبقه‌بندی‌ها بر حسب شدت، نوع و انگیزه مهم‌اند. پرسش اصلی مقاله، علل و زمینه‌های داخلی بحران سال 88 کدام‌اند و چگونه انتخابات مردمی را به بحران سیاسی تبدیل کردند. روش مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی- تبینی می‌باشد که در این راستا، سعی شده است تا با استفاده از منابع مختلف از قبیل کتب، مقالات و مطالب معتبر اینترنتی و روزنامه ای کند و کاوی ساختارمند در خصوص عوامل داخلی در بحران سال 88 و توصیف خصوصیات و ویژگی‌های بحران، طرح‌ها و سناریوهای خیابانی و تحلیل نقش عوامل داخلی بحران از دیدگاه‌های مختلف، به خصوص حوادث و آشوب‌های خیابانی و شاخص‌های آن پرداخته شده است. مدیران بحران هستند که می‌تواند با تجربه، آمادگی، مهارت، سرعت عمل، هوشمندی و خلاقیت خود زمینه ‌های فرهنگی و اجتماعی که آستانه تحمل مردمی و مهار درونی را فراهم می‌سازند ایجاد نمایند تا بتوانند بحران را با هزینه کمتر و زمان کوتاه تر هدایت و کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها