بررسی چالش‌های مدیریت شهرداری تهران در بحران‌ها (مطالعه موردی شهرداری منطقه یک تهران)

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نبود تعادل و همگونی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تهران، حاصل یک فرآیند تاریخی دویست‌ساله می‌باشد. این مشکلات با توجه به تراکم بالای جمعیت، در چند دهه ی اخیر، ظهور و بروز بیشتری داشته و نقش مهمی در بحران‌های شهری داشته اند. هدف اصلی این مقاله شناسایی چالش‌های اساسی مدیریت شهری (منطقه یک شهرداری تهران) می‌باشد. روش استفاده در این مطالعه توصیفی ـ پیمایشی، با بهره گیری از اطلاعات اسنادی (کتابخانه‌ای) واطلاعات میدانی وابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری، که شامل مسئولین، معاونین، مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه یک شهر تهران و فرمانداری شمیرانات و همچنین اعضای شورایاری محلات منطقه یک، در مجموع 950 نفر می باشند که با توجه به پراکندگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای ـ تصادفی استفاده گردید و تعداد 212 نفر به‌عنوان نمونه آماری، جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه ها تعیین شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها با بهره گیری از آزمون‌های کولموگروف ـ اسمیرنف، پارامتریک، ناپارامتریک، تی استیودنت (تک متغیره) و فریدمن انجام پذیرفت. نتیجه اینکه از بین تمامی چالش‌ها، بیشترین تأثیر مربوط به چالش‌های حمل‌ونقل شهری و کمترین آن مربوط به چالش‌های اجتماعی بوده می باشد.

کلیدواژه‌ها