بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله با هدف بررسی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در ایجاد بحران‌های امنیتی در خصوص بازاریان می‌باشد، این مقاله با رویکرد کاربردی و روش توصیفی ـ پیمایشی انجام پذیرفته است. در ادبیات نظری مقاله، مفاهیم عملیات روانی، افکار عمومی، امنیت و بحران مورد واکاوی قرار گرفته و چهار مفهوم ارزش‌ها و هنجارها، نارضایتی و ایجاد شکاف ، ایجاد حرکات اعتراضی و بحران به اقتضاء موقعیت‌های پیش آمده، در قالب پرسشنامه محقق ساخته از هفتاد نفر از جامعه آماری به صورت تمام شماری نظر سنجی شده است. داده‌های حاصل براساس شاخص‌های آماری حاکی از تاثیر عملیات روانی رسانه‌های بیگانه بر بازاریان در ایجاد بحران‌ها امنیتی می‌باشد، اما میزان این تاثیر قابل توجه نبوده و بیش‌ترین اثر گذاری آن در ایجاد حرکات اعتراضی نرم در لحظات حساس و نقاط عطف حرکت این قشر می‌باشد. نتایج بدست آمده با مبانی نظری مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در انتها پیشنهادهایی در این زمینه ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها