بررسی میزان آمادگی گردانهای بیت المقدس سپاه تهران بزرگ برای مقابله با بحرانهای امنیتی ناشی از زلزله احتمالی شهر تهران

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

ضرورت حفظ امنیت در مراحل حین و بعد از وقوع بحران‌ها و وابستگی آن به میزان آمادگی ساختاری، نیرویی و تجهیزاتی سازمان‌های نظامی مرتبط با آن، موضوعی است که به عنوان یکی از مهمترین مباحث مدیریتی کشورها محسوب می‌گردد، این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که در قلمروی حکومتی آن مردم و امنیت آنها، از ارکان اساسی حکومتی آن به شمار می‌آید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سازمان بسیج بعنوان یکی از سازمان‌های مهم درگیر در مدیریت بحران با پایگاه گسترده اجتماعی می‌تواند با سازماندهی، آموزش و تجهیزات مناسب گردانهای بیت المقدس بسیج به صورت نیرویی مؤثر و کارآمد، کمک شایانی به مدیریت ومقابله با بحرانها نماید. وقوع زلزلۀ احتمالی در شهر تهران یکی از بحران‌هایی است که حفظ امنیت اثربخش در آن مستلزم سنجش میزان آمادگی گردان‌های بیت المقدس سپاه تهران بزرگ می‌باشد. در همین راستا محقق با هدف دستیابی به نقاط ضعف و قوت ساختاری و عملیاتی گردان‌های بیت المقدس تهران بزرگ برای مقابله با بحران‌های امنیتی ناشی از زلزله احتمالی تهران، اقدام به برسی میزان آمادگی این گردان‌ها در چارچوب منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و ماموریت‌های تعریف شده در سازمان سپاه نموده است. ساختار پژوهشی در این پایان نامه بر اساس یک مدل ترکیبی، (مدل هفت اس مکنزی، الگوی آسیب شناسی وایزبرد، وجمع بندی مطالبات مقام معظم رهبری) صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی، و با روش توصیفی ـ پیمایشی مبتنی بر مطالعات میدانی و اسنادی براساس نظریات فرماندهان گردان‌های بیت المقدس و مسئولین عملیات سپاه نواحی تهران بزرگ صورت پذیرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، حوزه‌های آمادگی نیروی انسانی، آمادگی عملیاتی، آمایش سرزمینی و آمادگی سازمانی در قسمت اول ماتریس IPA (مطلوبیت) واقع شده‌اند و از عملکرد و اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و حوزه‌های طرح و نقشه راه مقابله با بحران، آمادگی تجهیزاتی و آمادگی آموزشی، در قسمت دوم ماتریس IPA (منطقه بهبود) قرار گرفته‌اند که نیازمند رسیدگی، توجه بیشتر و بهبود عملکرد در این حوزه‌ها می‌باشد تا به مطلوبیت قابل انتظار دست یابند.

کلیدواژه‌ها