بررسی تاکتیکهای رسانه‌ای خبر بیست و سی شبکه دوم سیما در مدیریت بحران حوادث پس از انتخابات سال 88

نویسندگان

چکیده

پیوند افکار عمومی با رسانه‌ها، پیوندی دیرینه است. رسانه‌ها هم به افکار عمومی شکل می‌دهند و هم آن را بیان می‌کنند. می‌توان گفت که در فضای سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شاهد نخستین رزمایش واقعی از کاربرد تأثیرگذار رسانه نو پا در آن زمان یعنی خبر بیست و سی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران بر افکار عمومی جامعه ایران بودیم. این مقاله، به مطالعه عملکرد این رسانه پرداخته و اخبار را از بعد تاکتیکهای رسانه ای که در بازه زمانی 1/3/88 تا 15/10/88 می باشد، مورد تحلیل قراردهد. چارچوب نظری این تحقیق، برمبنای نظریه برجسته سازی و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها بوده و با روش تحلیل محتوا به ارزیابی چگونگی برجسته سازی و پرداخت اخبار می پردازد.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد: 1 ـ تاکتیکهای رسانه‌ای بکارگیری شده مرحله قبل از بحران، در جهت جلب اعتماد و تهییج افکار عمومی بسیار تاثیرگذار بوده است. 2 ـ در حین بحران، خبر بیست و سی دچار نوعی سردر گمی در اطلاع رسانی مربوط به اعتراضات پس از انتخابات بود و رویه سکوت خبری را در پیش گرفت ولی پس از مدتی کوتاه با استفاده از تاکتیکهای رسانه ای سعی در فرونشاندن اعتراضات داشت مانند تاکتیک تلطیف وتنویر افکار عمومی و برجسته سازی خبر و ترغیب مردم به آرامش و تمکین به قانون و... 3 ـ در مرحله پس از بحران، با تاکتیک‌های متفاوت اذهان عمومی را به موضوعات دیگری منعطف نموده وسعی کرد با تکنیک‌های آگاه سازی و تنویر افکار عمومی منجر به حماسه 9 دی گردد.

کلیدواژه‌ها