دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار 1394 (696) 
4. تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان

اسماعیل غلامحسینی؛ سید محمد میرسندسی؛ خلیل قنبرزادگان