تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر مؤلفه‌های امنیت

نویسندگان

چکیده

سازمان‌های غیردولتی امروزه جایگاه بسیار رفیعی در تحولات جهانی و مناسبات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی دارند، چرا که در جامعه مدنی امکان مشارکت و عضویت افراد در قالب مجموعه‌هایی خارج از دولت به‌صورت مستقل وجود دارد. در این مقاله از دو روش مفهومی و پرسشنامه‌ای استفاده شده است و در آن تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد در پنج مؤلفه «اعتماد، آگاهی و آموزش، مشارکت، کارآمدی نظام و مشروعیت نظام» که در ایجاد امنیت مؤثرند بررسی گردید. جامعه آماری از کارشناسان و نخبگان مرتبط با موضوع در دو سطح تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد در 13 مرکز مختلف علمی، اداری و نظامی و امنیتی تهران می‌باشند و از روش نمونه‌گیری تمام شمار 110 نفر و با استفاده از روش تحلیل آماری و IPA با تحلیل وضعیت مطلوب به اهمیت موضوع و وضعیت موجود به عملکرد سازمان های مردم نهاد با پایایی کل 894/0 این نتایج حاصل شد: سازمان‌های مردم‌نهاد به ترتیب در مقوله‌های 1- افزایش اعتماد مردم
2- کمک به رشد مشروعیت نظام از طریق آگاهی و آموزش 3- افزایش مؤلفه مشارکت جامعه مدنی
4- تأثیر بر کارآمدی نظام، بیشترین تأثیر را در مهار بحران‌های امنیتی داشتند که از این شاخص‌ها افزایش اعتماد مردم از طریق آگاهی و آموزش ازنظر عملکرد و اهمیت از مطلوبیت بالایی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها