تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان

نویسندگان

چکیده

یکی از محورهای مهم مدیریت شهری جدید، به ویژه در کلانشهرها ساماندهی و مدیریت محلات حاشیه‌ای یا به تعبیری اسکان های غیررسمی است. مجموعه های که به لحاظ کیفیت پایین زندگی، چالشی اساسی برای کلانشهرها به حساب می آید. این مناطق پتانسیل بالائی برای انواع آسیب ها و مسائل اجتماعی دارا بوده و در صورت بی توجهی می توانند تمامی هستی یک شهر را تهدید نمایند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از شیوه و ابزار پیمایش و پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین بالای 20 سال محله گلشن (خاک سفید) منطقه 4 شهری تهران می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از روش آماری کوکران محاسبه و تعداد 220 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است. پرسشنامه‌های تهیه تکمیل شده بوسیله نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل گ. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملکرد مدیریت شهری بر شاخص های نحوه ارتباط شهروندان با مدیران شهری، کیفیت خدمات شهری و زیرساختها، کیفیت حمل و نقل، میزان رضایت از بعد اقتصادی و اجتماعی به غیر از چند گویه که در تجزیه و تحلیل به آن اشاره شده روند افزایشی داشته است. بیشترین درصد رضایت مربوط به کیفیت آب آشامیدنی و کمترین میزان رضایت مربوط به فضای پارک خودروی شخصی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها