رویکرد مدیریتی مسئولیت «کامل» به مدیریت بحران و شناسایی علائم هشدار در سازمان‌ها

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر معرفی دیدگاه مدیریتی مسئولیت «کامل» به مدیریت بحران است که همانند جنبش های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط، و مدیریت مسئولیت، رویکردی نظامند، یکپارچه و هماهنگ به حساب می آید. این رویکرد بخاطر شیوه های ارزیابی، بهینه سازی و یادگیری خود، منبع الهام، انسجام و نوع آوری است. در بخش اول مقاله، مضامین دیدگاه مدیریتی مسئولیت کامل به مدیریت بحران بطور کلی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم، نحوه بکارگیری این رویکرد در ارتباط با چالش های خاص مدیریت بحران یعنی شناسایی علائم اولیه بحران تشریح می گردد. در پایان نتیجه گیری می شود که مدیریت مسئولیت «کامل» به بحران یقیناً می تواند به سازمان ها کمک کند تا از برخی از بدترین بحران هایی که ریشه در داخل سازمان دارند، احتراز کنند.

کلیدواژه‌ها