نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی

نویسنده

چکیده

کمتر بحران سیاسی وجود دارد که رسانه‌ها در ایجاد یا کنترل آن نقش نداشته باشند. رسانه‌ها در مراحل مختلف بحران نقش مهمی دارند. قبل از بروز بحران می‌توانند با گوشزد کردن وضعیت منتج به بحران، از گسترش آن پیشگیری نموده و تلفات آن را کاهش دهند. در زمان وقوع بحران می‌توانند. با فضاسازی علمی و عقلایی، بحران را به حداقل برسانند. یا به عنوان میانجی عوامل بحران و گروه‌های ذینفع برخوردهای سیاسی را به حداقل برسانند؛ و در جذب و مشارکت مخاطب در مدیریت بحران سیاسی مؤثر باشند. در مدیریت بحران به نوعی تدبیر استراتژیک دلالت می‌دهد که در فرایند آن محیط‌های داخلی و خارجی یک بحران مورد تحلیل واقع شده، و استراتژی‌هایی خلق می‌شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته بحران یاری می‌کند.
این مقاله با مطالعه مراحل بحران و نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران، رسانه‌ها و مدیریت بحران‌های داخلی و فراملی و رسانه و مدیریت بحران‌های تروریستی با اتکای به سه عنصر بحران، شرایط اجتماعی و رسانه به عنوان نتیجه هفت استراتژی را پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها