اصول حاکم بر شیوه‌ی مدیریتی امام خمینی(ره) در کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی

نویسندگان

چکیده

یکی از این بحران‌های عظیم و غیره منتظره، جنگ تحمیلی می‌باشد که علیه کشور ما طراحی و اجرا شد و به دنبال آن امام خمینی(ره) با نگاه تیزبین و تدابیر هوشمندانه خود توانست به خوبی این موضوع را مدیریت و کنترل کند. این مقاله به دنبال مطالعه‌ی اصول حاکم بر شیوه‌ی مدیریت ایشان در جهت کنترل بحران جنگ تحمیلی بوده و تلاش خواهد کرد تا تأثیر ایمان، شخصیت اسلامی و تدابیر هوشمندانه‌ی ایشان را در این مدیریت به تصویر بکشد. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و به صورت تحلیلی- توصیفی می‌باشد. توصیف و تحلیل اصول حاکم بر شیوه‌ی مدیریتی امام(ره) در کنترل بحران جنگ تحمیلی ما را به این نتیجه رهنمون ساخت که ایشان به خوبی و با درایت والایشان، تدابیر سیاسی و اصول مذهبی را در موضوعی مثل بحران جنگ تحمیلی ترکیب نمودند. مدیریت این سیاستمدار بزرگ زمانی موفق شد که با تعاریف و نظرات دینی عجین گشت. به طوری که وجود پنج اصل عزت، کرامت، عدالت، مصلحت و حفظ اسلام و نظام اسلامی، به عنوان مؤلفه‌های اصلی و نهایی اندیشه و شیوه‌ی مدیریتی امام(ره) در طول بحران جنگ تحمیلی به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها