دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1399 

مقاله پژوهشی

مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19

صفحه 7-29

حسین علی احمدی جشفقانی