تأثیر مدیریت شهری بر احساس رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی محله حاشیه‌نشین خاک سفید «گلشن»، منطقه 4 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران، تهران، ایران

3 پژوهشگر مرکز مدیریت بحران جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از محورهای مهم مدیریت شهری جدید، به‌ویژه در کلانشهرها ساماندهی و مدیریت محلات حاشیه‌ای یا به تعبیری اسکان‌های غیر­رسمی است. مجموعه­هایی که به لحاظ کیفیت پایین زندگی، چالشی اساسی برای کلانشهرها به‌شمار می­آید. این مناطق توان بالائی برای انواع آسیبها و مسائل اجتماعی دارد و در صورت بی‌توجهی می­تواند تمام هستی شهری را تهدید کند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده از شیوه و ابزار پیمایش و پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش ساکنین بالای 20 سال محله گلشن (خاک سفید) منطقه 4 شهری تهران است. حجم نمونه با استفاده از روش آماری کوکران محاسبه و تعداد 220 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انجام شده است. پرسشنامه‌های تهیه تکمیل‌شده بوسیله نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج می­دهد عملکرد مدیریت شهری بر شاخص­های چگونگی ارتباط شهروندان با مدیران شهری، کیفیت خدمات شهری و زیرساختها، کیفیت حمل و نقل، میزان رضایت از بعد اقتصادی و اجتماعی به غیر از چند گویه که در تجزیه و تحلیل به آن اشاره شده روند افزایشی داشته است. بیشترین درصد رضایت مربوط به کیفیت آب آشامیدنی و کمترین میزان رضایت مربوط به فضای پارک خودروی شخصی است.

کلیدواژه‌ها


 1. بهشتی، سیدمحمد (1379)، شهر و حیات مدنی، فصلنامه رواق، انتشارات سازمان فرهنگی ـ سیاحتی کوثر، ش5.
 2. جمشیدزاده، ابراهیم (1381)، مدیریت شهری ـ اهداف و راهبردها، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم، ش120.
 3. بررسی امکان‌پذیری تمرکززدایی در تصمیم‌گیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. حافظ‌نیا، محمدرضا (1377)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
 5. رضویان، محمدتقی؛ سعیدی فرد، فرانک و صالحی، منا (1392) مدیریت شهری در جهان، مشهد: دانشگاه امام رضا(ع) مشهد.
 6. رفیعیان، مجتبی و حسین‌پور، سیدعلی (1390)، حکمروانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، انتشارات طحان/هله، چاپ اول.
 7. سعیدنیا، احمد (1379)، کتاب سبز شهرداری، مدیریت شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 8. شکوهی، حسن (1375)، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
 9. طاهرخانی، حبیب‌الله (1379) بررسی موردی وظایف و اختیارات شهرداری‌ها، فصلنامه مدیریت شهری، ش3.
 10. کارگر، بهمن (1383)، امنیت شهری، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 11. کارگر، بهمن (1390)، شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی، با تأکید بر حاشیه جنوبی منطقه شهری تهران و اسلامشهر.
 12. کاظمیان، غلامرضا (1382)، نوید سعیدی رضوانی، امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، جلد یک، انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
 13. کاظمیان، غلامرضا (1386)، درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری، جستارهای شهر سازی.
 14. کاظمیان، غلامرضا (1384)، رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلان شهری تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش 16.
 15. نقدی، اسداله (1389)، مهاجرت و حاشیه‌نشینی در ایران، فصلنامه جمعیت، ش 73/74.
 16. هاشمی، سید مناف و همکاران (1390)، سیاست‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف (رویکرد راهبردی ـ فرا تحلیلی ـ یکپارچگی شهری)، انتشارات طحان (هله)، ناشر تخصصی معماری و شهرسازی.