بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 دانشیارگروه سم‌شناسی دانشگاه پیام نور اراک، اراک، ایران

4 استاد تمام گروه مدیریت سلامت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از گذشته تا امروز بلایا باعث ایجاد نگرانیهای زیادی در جامعه بشری شده است. سلامت بیمارستان به‌معنای آمادگی در وضعیت بحرانی و موفقیت آن در مدیریت بحران به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت است. هدف این مطالعه بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت سلامت و فوریتها در بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت WHO)) بود. روش پژوهش این مطالعه، توصیفی از نوع کاربردی بود که در بیمارستان شهید مطهری فولادشهر انجام شد. داده‌ها از طریق چک‌لیست پاسخگویی اورژانس بیمارستانهای سازمان جهانی بهداشت، به‌صورت مصاحبه و مشاهده مستندات گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخصهای مرکزی طی بازه زمانی چهارماهه صورت گرفت. یافته‌ها بیانگر بیشترین و کمترین میزان آمادگی اورژانس در برابر بلایا و فوریتها به‌ترتیب در قلمرو کنترل و فرماندهی (67.87%)، منابع انسانی (1%)، مدیریت مواد و موجودی (782/0%)، و بازسازی پس از حادثه (627/0%) بود. به‌طور کلی میزان آمادگی اورژانس مرکز درمانی مورد مطالعه طبق الگوی (WHO) (متوسط) ارزیابی شد. در نتیجه‌گیری با توجه به نتایج پژوهش و اهمیت نقش اورژانس بیمارستانهای بین‌شهری در کنترل حوادث غیر مترقبه، لزوم برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات عملی مانند داشتن برآوردی از منابع مهم و ضروری، تغییر در ساختار، تأمین نیروی انسانی، مقاوم‌سازی بیمارستانها و... در ارتقای آمادگی آنها نقش مؤثری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها