مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول: استادیار گروه پیشرفت اجتماعی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، توصیف و مقایسه روشهای مدیریت بحران کووید ـ 19 در کشورهای منتخب به‌منظور دستیابی به رمز تفاوت‌ها است. پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی در زمینه مدیریت بحران در کشورهای منتخب، پژوهش به بررسی عملکرد مدیران، کارکنان و مردم با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخت و به تفاوتهای  مدیریت بحران دست‌ یافت. سپس با روش مطالعه تطبیقی، ابعاد تفاوت مدیریت بحران را مقایسه، و رمز تفاوتها را در مهار بحران تحلیل کرد. یافته‌های پژوهش، نشان داد که لااقل از دو روش برای مهار آن استفاده شد: اول، کنترل بحران با تبعیض و ترجیح بیماران از یکدیگر. دوم، مدیریت بحران با فداکاری و ایثار (بدون تبعیض). وجود تفاوت‌ در روشهای مدیریت بحران کووید ـ 19 در کشورهای منتخب ایران و امریکا مشاهده، که در جدول برخی از ابعاد آن نشان داده شد. نتیجه پژوهش نشان داد که ایران در موج اول ویروس کرونا با استفاده از مدیریت جهادی در کنترل بحران سریعتر عمل کرده است و مبانی این اقدام تحلیل شد. پژوهش استفاده از روش مدیریت جهادی برای مهار جهانی کووید ـ 19 را پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی، محمدحسین؛ عبادی، عباس؛ علی‌اکبری، فاطمه؛ وفادار، زهره (1399)، اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه‌ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران، ۲۲(1): ۵۴ ـ ۶۳.
 2. اشرفی ریزی، حسن؛ کاظم‌پور، زهرا (1399)، چالشهای خدمات اطلاع‌رسانی مرتبط با بحران کووید ـ 19، مجله طب نظامی، ۲۲(2): ۲۰۷ ـ ۲۰۹.
 3. خورسند چوبدار، معین؛ رهدار، محبعلی (1399)، بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید ـ 19. مجله طب نظامی، ۲۲(6): ۵۵۳ ـ ۵۶۱.
 4. جبلی، بهشته؛ ورهرام، محمد؛ سلطانی‌فرد رازلیقی، مسعود؛ پالیزدار، مژگان؛ قازانچایی، الهام (1399)، راهبردهای مدیریت جهت کنترل بحران بیماری کووید ـ 19 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، مجله طب نظامی، ۲۲(6): ۶۱۶  ـ ۶۲۲.
 5. جلالی فراهانی، علیرضا؛ محمدیان، محمد؛ شکیبایی، ابوالفضل؛ فلاح، محمدصالح؛ اسمعیلی گورچین‌قلعه، ‌هادی؛ بهادری، محمدکریم (1399)، طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید ـ 19، مجله طب نظامی، ۲۲(6): ۵۸۹ ـ ۵۹۸.
 6. جلالی فراهانی، علیرضا؛ ابراهیم‌نیا، مهدی؛ حسینی ذیجود، سید رضا (1399)، گروه‌های مردمی و نیروهای بسیجی، همیارانِ مبارزه با کووید ـ 91، مجله طب نظامی، دوره ۲۲ (2): 98 ـ 99.
 7. دانایی‌فرد، حسن؛ نصیری، معصومه (1390)، ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2(8): 123 ـ 140. 
 8. رحمانی مقدم، ابراهیم؛ زرین، وحیده؛ کشی‌پور، هادی؛ راعی، مهدی (1399). مدیریت بحران در پاندمی کووید ـ 19، طب دریا، ۲ (۱): 61 ـ 62.
 9. شادمهر، مرضیه؛ رامک، ناهید؛ سنگانی، علیرضا (1399)، بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید ـ 19، مجله طب نظامی، دوره ۲۲(۲): 115 ـ 121.
 10. شیروانی، حسین؛ رستم‌خانی، فاطمه (1399)، مروری بر ملاحظات انجام فعالیتهای ورزشی در طی شیوع بیماری کووید ـ 19، مجله طب نظامی، دوره ۲۲(۲): ۱۶۱ ـ ۱۶۸.
 11. صمدی‌پور، عزت؛ قارداشی، فاطمه (1399)، عوامل مؤثر بر درک خطر ایرانیان از بیماری کووید ـ 19، مجله طب نظامی، دوره ۲۲(۲): 122 ـ 129.
 12. رضوانی، حمید رضا (1399)، مدیریت بحران سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر،       ش 171، س هفدهم: 20 ـ 25.
 13. فرزانه‌پور، مهدیه؛ کریمی، محمدرضا؛ رضایت، پریسا؛ بلندیان، معصومه؛ میرزایی ندوشن، مجید؛ اسمعیلی گورچین‌قلعه، هادی (1399)،  مروری بر مکانیسم‎های دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروس SARS-CoV-2، مجله طب نظامی، دوره ۲۲(۲): ۱۴۷ ـ ۱۶۰.
 14. گاتز چاک، جک (1383)، مدیریت بحران (در بخش‌های خصوصی و دولتی)، ترجمة علی پارسائیان، تهران: انتشارات ترمه. 
 15.  علی‌احمدی، علیرضا؛ سلامت، وحیدرضا (1398)، روش‌شناسی برنامه‌ریزی ارزش‌بنیان در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی، چاپ اول. تهران: تولید دانش.
 16. علی‌احمدی جشفقانی، حسین (1398)، عوامل قانون‌گریزی و دسته‌بندی سیاستهای قانونگذاری بر اساس سیاستهای ابلاغی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10(39): 153 ـ 177. 
 17. علی‌احمدی جشفقانی، حسین (1399)، رفتارهای مقابله با کووید ـ 19 در ایران و امریکا، طب دریا، ۲(۱): 67 ـ 68.
 18. مسگرپور امیری، محمد؛ شمس، لیدا؛ نصیری، طه (1399)، شناسایی و دسته‌بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران در مقابله با پاندمی کووید ـ 19، مجله طب نظامی، دوره ۲۲(۲): 108 ـ 114.
 19. مطهری، مرتضی (1361)، آشنائی با علوم اسلامی4: حکمت عملی، قم: انتشارات صدرا.
 20. مطهری، مرتضی (1377) مقدمه‏ای بر جهان‌بینی اسلامی، جلد دوم، جهان بینی توحیدی، چاپ هشتم، قم: صدرا.
 21. محمدزاده، علیرضا (1399)، اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید ـ 19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی ـ یک مطالعه پایلوت. طب نظامی، ۲۲(۲): 139 ـ 146.
 22. مهدوی کنی، محمد سعید (1390)، دین و سبک زندگی، چ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 23. میرزایی، محمود؛ سالاررضایی، الهام؛ روشندل، زهرا (1399)، غربالگری اثربخشی مهارکننده‌های پروتئاز اچ ـ آی ـ وی روی پروتئاز کووید ـ 19. مجله طب نظامی، ۲۲(۲): ۱۰۰ ـ ۱۰۷.
 24. میتراف، ین؛ گاس، انگناس (2002)، مدیریت بحران پیش از روی دادن. ترجمه محمود توتونچیان 1381. تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. 

سعادت، اسفندیار (1370)، تصمیم گیری در بحران، مطالعات مدیریت، 2(1): 68 ـ 86.