ارزیابی عملکرد بسیج در مدیریت بحران کرونا(مطالعه موردی استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران دانشگاه امام حسین ع

2 دانشجو

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بسیج در مدیریت بحران کرونا می باشد که تحقیقی کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می باشد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ در سطح استان سمنان، دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ. در این پژوهش ابتدا به ورود ویروس منحوس کرونا در استان سمنان می‌‍ پردازد و مدیریت بحران کرونا را تشریح می‌نماید، همچنین 4 عملکرد بسیج در حوزه های کمک‌های مومنانه، رفع آلودگی، طرح شهید سلیمانی، تولید مواد ضدعفونی و... را مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش در بخش کمی انجام شده و شامل کلیه افراد استان که از خدمات بسیج در دوران بیماری کرونا بهره‌مند شدند می‌باشد و جامعه آماری افراد استان و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که داده ها تجزیه و تحلیل شده و نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد بسیج در طرح شهید سلیمانی بیشترین تأثیر را در مدیریت بحران کرونا داشته است.

کلیدواژه‌ها