اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

مدیریت رسانه و منابع انسانی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر حسین حسینی جیردهی

علوم سیاسی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hosein.hoseinigmail.com

جانشین سردبیر

دکتر ابوالفضل امیری

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

amiri.abolfazlyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد صالح بهشتی نژاد

مربی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

s.mohamad.beheshtigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا پورحیدری

فارماکولوژی و سم شناسی استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، تهران، ایران

hsai84yahoo.com
0000-0003-1307-3092


4454846544

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی

مدیریت دفاعی دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

civilica.com/p/176319/
jalali_f96yahoo.com
1212-1452-4586-4111


رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

دکترمحمدرضا حسنی آهنگر

هوش مصنوعی استاد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/185409/
mrhasaniihu.ac.ir
0000-0002-5815-5983

h-index: 9  

دکتر حسین حسینی جیردهی

دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hosein.hoseinigmail.com

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی استاد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=169
keshavarzshahed.ac.ir

دکتر مرتضی کریمی کردآباد

ژئومورفولوژی - جغرافیای طبیعی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mkarimi35yahoo.com

دکتر ابراهیم محمود زاده

مدیریت تکنولوژی استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

civilica.com/p/178200/
maheb20gmail.com

دکتر محمد مردانی شهر بابک

مدیریت استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mardan_dryahoo.com

دکتر حجت‌الله مرادی

مدیریت بحران دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

psyops-iryahoo.com

دکترسید رضا نقیب السادات

علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/naghibsadat
naghibulsadatyahoo.com