دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1397 
6. مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

صفحه 139-155

سید فردین رضایی؛ محمدامین کرامت