بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت بحران شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام‌‌حسین (ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت بحران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران است. روش تحقیق توصیفی‌‌ـ‌‌همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران است که تعداد آنها 95 نفر است. با توجه به کم بودن حجم جامعه، حجم نمونه به صورت کل شمار درنظر گرفته شده است و همه اعضای جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌‌اند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که 57 سؤال دارد و دو متغیر را می‌‌سنجد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد و روایی پرسشنامه نیز توسط جمعی از استادان دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. از روشهای آمار استنباطی از نوع پارامتریک از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از عادی بودن داده‌‌ها و الگوی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم‌‌افزار لییزرل به‌‌منظور آزمون فرضیه‌‌ها استفاده شد. مهمترین یافته‌‌های تحقیق نشان داد که به‌‌طور کلی مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد. خلق دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد، اکتساب دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد. ذخیره‌‌سازی دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد. تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد. به‌کارگیری دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سیدحسین؛ عابسی، سعید (1386). توانمندسازی کارکنان. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش.
احمدوند، علی‌‌محمد؛ احمدی‌‌مقدم، اسماعیل؛ بختیاری، حسن (1388). طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا. مطالعات مدیریت انتظامی. ش (2)4: ص161ـ139.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1387).  آمار و کاربرد آن در مدیریت. ج دوم. تهران: انتشارات سمت.
ازکیا، محمد (1382). مقدمه‌‌ای بر جامعه‌‌شناسی توسعه پژوهش. انتشارات اطلاعات. تهران.
اسلامی‌‌پور، فایزه؛ قاسمی، مسعود (1393). بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال 1392. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1393. دوره 10. ش 4: ص 299ـ306.
آقایار، سیروس. (1382). توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی. مجله تدبیر. ش 135.
بک‌‌هارد، ریچارد؛ پریتچارد، وندی (1382). مدیریت تحول و نوآوری. ترجمه مهدی ایران‌‌نژادپاریزی. تهران: مدیران.
حاجیان‌فرد، آرمان (1392). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان بانک قوامین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
درگاهی، داوود (1381). بررسی رابط میان توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملی شهر تهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
دسترنج، حکمت‌‌الله (1383). توانمندسازی و فناوری اطلاعات. مجله تدبیر. ش 145.
رستگار، عبدالغنی (1388). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌‌های نفتی ایران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه پردیس قم.
رضایی، علیرضا؛ کنعانی، مسعود؛ طهماسب‌‌پور، نیما (1384). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش. مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان شهر تهران. مجله حسابداری و حسابرسی. ش 241.
صدقی، سیما (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملت (حوزه مراغه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام‌‌نور استان تهران.
عدلی، فریبا (1384). مدیریت دانش‌‌ـ‌‌حرکت به سوی فراسوی دانش. انتشارات فراشناختی اندیشه.
عصاری، حمیده (1390). رابطه اعتماد بین فردی و تعهد سازمانی با تسهیم دانش. (مورد مطالعه: وزارت بازرگانی).  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه علامه‌‌طباطبایی.
علامه، سیدمحسن؛ شیخ‌‌ابومسعودی، علی (1394). بررسی تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان). مجله حسابداری مدیریت. ش 24: ص 73ـ88.
فائقی، بیوک (1392). بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در بانک سپه سرپرستی منطقه شمال تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
محمدی‌‌استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجایی‌‌پور، سعید (1390). امکان‌‌سنجی و پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه الگوی بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. ص 44ـ23.
محمدی، توفیق (1390). ماهیت ارزشیابی و بررسی چالشهای تبدیل ارزشیابی کمّی نگر به ارزشیابی کیفی‌‌نگر. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.