دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1396 
6. چین و مدیریت بحران در جنوب آسیا

صفحه 143-170

سید حمید سید تقی زاده؛ سان یان؛ هانا هاجلند