نویسنده = مرتضوی، محمودرضا
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

محمد سلطانی فر؛ محمودرضا مرتضوی


2. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394

محمد سلطانی‌فر؛ محمودرضا مرتضوی