برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

نویسندگان

جامع

چکیده

این مقاله با هدف تبیین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی، ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی، تبیینی روند برنامه‌ریزی را ترسیم کرده است. یافته‌های مقاله بیانگر این است که مدیران رسانه باید تمام بحرانهای احتمالی را شناسایی، و برای مقابله با هر حادثه احتمالی برنامه‌ریزی کنند. رسانه حتماً باید با «برنامه عمل مدون» راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد و حتی برای کارهای پیش‌بینی‌نشده و بحرانهای اجتماعی بالقوه، فکر و برنامه قبلی داشته باشد. ضروری است برای برنامه‌ریزی در حوزه رسانه خبری از یک‌سو عناصر اصلی حوزه کارگروه‌های تولید پیام خبری را مشخص کرد و از سوی دیگر اهداف سازمان و انواع مخاطبان و موقعیت بحران را در نظر گرفت و آن‌گاه با توجه به ویژگیهای مخاطبان، ضمن لحاظ کردن اهداف سازمان در قالبها و مجراهای مناسب، پیام را مدیریت و ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها