برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد میبد

چکیده

این مقاله با هدف تبیین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی، ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تبیینی روند برنامه‌ریزی را ترسیم کرده است. یافته‌های مقاله بیانگر این است که مدیران رسانه باید تمام بحرانهای احتمالی را شناسایی، و برای مقابله با هر حادثه احتمالی برنامه‌ریزی کنند. رسانه حتماً باید با «برنامه عمل مدون» راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد و حتی برای کارهای پیش‌بینی‌نشده و بحرانهای اجتماعی بالقوه، فکر و برنامه قبلی داشته باشد. ضروری است برای برنامه‌ریزی در حوزه رسانه خبری از یک‌سو عناصر اصلی حوزه کارگروه‌های تولید پیام خبری را مشخص کرد و ازسوی دیگر اهداف سازمان و انواع مخاطبان و موقعیت بحران را در نظر گرفت و آن‌گاه باتوجه به ویژگیهای مخاطبان، ضمن لحاظ‌کردن اهداف سازمان در قالبها و مجراهای مناسب، پیام را مدیریت و ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


  1. بیرودیان، نادر (1385)، مدیریت بحران، مشهد: جهاد دانشگاهی.
  2. توتونچیان، محمود (1381)، مدیریت بحران، تهران.
  3. خجسته، حسن (1384)، بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن، فصلنامه پژوهش و سنجش، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، ش 42 و 43.
  4. روشندل اربطانی، طاهر (1386)، چیستی مدیریت رسانه، فصلنامه رسانه، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ها. ش 70.
  5. شادی‌طلب، ژاله (1372)، مدیریت فاجعه، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، کمک آموزشی آموزش و پرورش، ش 18.
  6. فرهنگی، علی اکبر (1383)ف نظریه‌های ارتباطات سازمانی، تهران.
  7. مرتضوی، محمود رضا (1384)، مباحثی در ارتباطات جمعی، تهران