برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

نویسندگان

چکیده

مدیریت اثربخش خبر در سازمان رسانه، بیان‌کننده مجموعه روش‌هایی در برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری است که به مهار بحران و مشارکت همگانی در کاهش آسیب‌های ناشی از آن کمک می‌شود. بلایا و حوادث طبیعی یکی از انواع بحران جوامع محسوب می‌شود و بیانگر وضعیتی است که به صورت محدود یا بسیار گسترده رویه اقدامات عادی جامعه را در امور اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند واحتیاج به برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران می‌باشد. برای تحقق این امور، مدیران و کارکنان سازمان رسانه و مخاطبان آن به سه نوع اطلاع و شناخت احتیاج دارند تا در مواجهه با بحران به طور مناسب اقدام کنند که عبارت‌اند از:
1- شناخت مشکل 2- شناخت محدودیت 3- شناخت سطح درگیری
در این مطالعه مدیر با بهره‌گیری از اقدامات رسانه‌های جمعی و دست‌یابی به "شناخت سطح درگیری" و با استفاده از روش تحلیلی و تعقلی به بررسی و پردازش اطلاعات و اخبار جهت اشراف و مدیریت بهینه بر بحران و مواجهه اصولی بر فجایع طبیعی و مهار بحران و جلب مشارکت همگانی در این امر مهم می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها