نویسنده = فرهی، علی
تعداد مقالات: 6
5. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

محمد سلطانی فر؛ محمودرضا مرتضوی