نقش مطبوعات در مدیریت بحران سیاسی ایران (مطالعه موردی روزنامه اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88)

نویسندگان

1 جامع امام حسین

2 ج

چکیده

این مقاله با رویکرد واکاوی و گذشته‌نگر و در زمره پژوهشهای کاربردی است که بر اساس مصداقها و مضمونهای روزنامه‌ اعتماد ملی به تحلیل محتوای کیفی مضمون پرداخته است. این مهم در چهار مقوله معرف، مضمون، محور القا و مقصد روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد ملی با روشها و شیوه‌های عملیات روانی با تهییج و تحریک احساسات گروه آماج و با مدیریت افکار عمومی نه‌تنها بحران‌زدایی در انتخابات 1388 نکرد بلکه نظام و حکومت را دچار بحران ساخت و بدین‌وسیله با تأکید و پافشاری سعی در قانع کردن نظام به تجدید انتخابات و سلب حمایت مردم و نهادهای امنیتی از رهبری، و در پایان با اصرار، نظام را به عقب‌نشینی از مشروعیت انتخابات مجبور کرد که به‌رغم تبلیغات مسموم در هدف خودش ناکام ماند

کلیدواژه‌ها