بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلا م)، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام )، تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) ، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به ویژگی صحنه های بحرانی، مانند تنگنای زمانی، احساس تهدید شدید، غافلگیری، عدم قطعیت، کمبود اطلاعات دقیق همراه با انبوه داده های متناقض، استرس شدید و آشفتگی اوضاع، بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران جهت مقابله با بحران الزامی است. سوال اصلی ما در این تحقیق عبارت است از ویژگی های شخصیتی مورد نیاز مدیران بحران کدامند؟ این پژوهش به منظور بررسی ویژگی‌های شخصیتی مدیران بحران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی که با روش پیمایشی صورت پذیرفته است. جامعه‌ آماری‌ این‌ مطالعه،‌ مجموعه‌ مدیران بحران سازمان های امنیتی و انتظامی شاغل در استان‌تهران می‌باشد. نمونه‌ آماری برابر‌ 150 نفر از مدیران بحران انتخاب گردید. و از پرسشنامه‌های‌محقق‌ ساخته‌ و آزمون‌های‌ روانشناختی‌ میلون‌، آزمون‌شخصیتی‌ کالیفرنیا و آزمون‌ ترجیحات‌ آیزنک‌ استفاده‌ شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق فرمول ضریب لاشه مورد تائید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاکی از آن است که میزان خلاقیت، تاب‌آوری، برنامه‌ریزی و سلامت‌روانی مدیران بحران در حد بالایی بوده، همچنین میزان ریسک‌پذیری، قدرت‌نفوذ و مسئولیت‌پذیری در حد میانگین بود و لازم است مولفه های قدرت‌نفوذ و مسئولیت‌پذیری در مدیران بحران استان تهران مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالقاسمی، محمود، (1370). « بررسی رابطۀ شخصیت و شیوۀ مدیریت مدارس راهنمایی پسرانۀ تهران»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 2. اعرابی، محمد، (1378). «در آمدی پژوهش کیفی: نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گرد آوری اطلاعات»، فصلنامه مدیریت، شماره22-21.
 3. باصری، احمد؛ مرادی،حجت اله؛ نائینی، علی محمد؛ اشراق، حمید رضا؛ (1390)، «بررسی ویژگی‌های شخصیتی  موثر در انتخاب و ارتقای مدیران بحران(با تاکید بر روان سنجی)»، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم/ شماره هفتم، صفحات: 25-11.
 4. پروین،لارنس ای؛ (1374)؛ جوادی و کدیور، «روان شناسی شخصیت»، تهران، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 5. حسینی، حسین، (1387). «تصمیم گیری در بحران: گذر از رویکردهای تحلیلی به رویکرد طبیعی»، فصلنامه مدیریت بحران، شماره 2، صفحات 47-7.
 6. حسینی، حسین، (1385)، «بحران چیست و چگونه تعریف می شود؟»، فصلنامه امنیت، شماره 1و2 صفحات51-7.
 7. حکیمی‏پور، ابوالقاسم (1376). «تصمیم‏گیری در مدیریت»، کاربرد فرضیه زنجیرهای مارکوف در تصمیم‏گیری مدیریت، مشهد: آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات.
 8. شاملو، سعید؛ (1374)، «مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت»، تهران، چاپ پنجم، انتشارات رشد.
 9. رستگاری، حسین علی؛ عجمی، سیما؛(1384) «گذری بر مدیریت در بحران »، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان، بهار و تابستان 1384، شماره 3 ( از صفحه 73 تا 82).
 10. ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود؛ (1386)، ترجمه نیک گهر؛  «روش تحقیق در علوم اجتماعی» ، عبدالحسین، انتشارات توتیا.
 11. مارشال، کاترین، پارساییان، علی، و اعرابی، سید محمد ؛ (1378). «روش تحقیق کیفی»،  دفتر پژوهش هایب فرهنگی.
 12. مک‏کارتی،ش، تاجیک، محمد رضا، (1382)، «نقش اطلاعات در مدیریت بحران»، تهران:انتشارات بی‏نا.
 13. ناظم، فاتح؛ حمودی، جمیله، (1385)، «رابطه بین خلاقیت مدیران با بهبود عملکرد کارکنان آنها در سازمان های نفتی »، مجله پژوهشگر، از صفحه 80 تا 89.
 14. نادری، عزت الله، (1375). «روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی در علوم انسانی»، انتشارات بدر.
 15. حافظ نیا، محمد رضا، (1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات صفار.
 16. Jager,R. (1988). Psychological diagnosis. NewYork: prager.
 17. . Kroeker, L.P. (1989). Kast and tosensweig, of cit, p. 464.Personal Classification/ assignment Models. NewYork: prager.
 18. Steege,F. (1991). Psychological assessment of Military Personnel. NewYork: John wiley andsons
 19. Wenek,K.W. (1986). Using personality tests for pilot selection. Journal of occupationalpsychology, 56, 130-142.
 20. Kroeger, Otoo, (2011), Type Talk: The 16 Personality Types That Determine How We Live, Love, and Work 
 21. Friedson, E (1999). Professions and the occupational principle. IN E. Friedson (Ed), professions and their prospects (pp 19-27). Beverly Hills, (A:Sage)
 22. Fleishman, E. A. (1999). “Evaluating physical abilities required by jobs“. Personnel Administrator ,21(6),82-86.