بررسی ویژگیهای روانشناختی مدیران بحران در مدیریت سازمان خصوصی‌سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین علیه السلام

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای روانشناختی مدیران بحران در سازمان خصوصی­سازی انجام شده است. بدین منظور ارائه پیشنهادهایی نیز با هدف بهسازی مهارتهای مدیریتی و توصیه­هایی در خصوص انتخاب و انتصاب شایستۀ مدیران بحران مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه‌های ‌محقق ساخته‌ و برخی از قسمت­های آزمون‌های 16 عاملی شخصیت کتل و آزمون‌ آیزنک برای تعیین ویژگیهای روانشناختی (ریسک پذیری، قدرت نفوذ، برنامه­ریزی) مدیران بحران استفاده شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق فرمول ضریب لاشه و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. مجموعه‌ مدیران بحران شاغل در استان تهران جامعه آماری این مطالعه را تشکیل داده­ است. در این پژوهش 150 نفر از مدیران بحران به شیوه نمونه­گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­های تحقیق نشان داد برخی از مؤلفه­های ویژگیهای روانشناختی مانند توان برنامه‌ریزی در مدیران سازمان خصوصی­سازی از حد میانگین بیشتر است و مؤلفه­های دیگر مانند ریسک‌پذیری و قدرت ‌‌نفوذ در حد میانگین قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


ابوالقاسمی، محمود (1370). بررسیرابطۀشخصیتوشیوۀمدیریتمدارسراهنماییپسرانۀتهران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
اعرابی، محمد (1378). درآمدی بر پژوهش کیفی: نگرشهای فلسفی، روشها و شیوه­های گردآوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت. شماره22-21.
باصری، احمد؛ مرادی، حجت­اله؛ نائینی، علی محمد؛ اشراق، حمید رضا (1390). بررسی ویژگیهای شخصیتی موثر در انتخاب و ارتقای مدیران بحران (با تأکید بر روان سنجی). فصلنامه روانشناسی نظامی. سال دوم. شماره هفتم: 25-11.
حسینی، حسین (1387). تصمیم گیری در بحران: گذر از رویکردهای تحلیلی به رویکرد طبیعی. فصلنامه مدیریت بحران. شماره 2:  47-7.
حکیمی‏پور، ابوالقاسم (1376). تصمیم‏گیری در مدیریت، کاربرد فرضیه زنجیره­ای مارکوف در تصمیم‏گیری مدیریت. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
شاملو، سعید (1374). مکتب­ها و نظریه­ها در روان شناسی شخصیت. چ پنجم. تهران: انتشارات رشد.
رستگاری، حسین علی؛ عجمی، سیما (1384). گذری بر مدیریت در بحران. مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان. شماره 3 : 73 تا 82.
ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: انتشارات توتیا.
لارنس ای. (1374). روان شناسی شخصیت. ترجمه جوادی و کدیور. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
مارشال، کاترین (1378). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مک‏کارتی، ش. (1382). نقش اطلاعات در مدیریت بحران. ترجمه محمدرضا تاجیک. تهران: انتشارات بی‏نا.
ناظم، فاتح؛ حمودی، جمیله (1385). رابطه بین خلاقیت مدیران با بهبود عملکرد کارکنان آنها در سازمانهای نفتی. مجله پژوهشگر: 80 تا 89.
نادری، عزت‌الله (1375) روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی در علوم انسانی. تهران: انتشارات بدر.
حافظ نیا، محمد رضا (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات صفار.
Jager,R. (1988). Psychological diagnosis. NewYork: prager.
Kroeker, L.P. (1989). Kast and tosensweig, of cit, p. 464.Personal Classification/ assignment Models. NewYork: prager.
Steege,F. (1991). Psychological assessment of Military Personnel. NewYork: John wiley andsons
Wenek,K.W. (1986). Using personality tests for pilot selection. Journal of occupationalpsychology, 56, 130-142.
Kroeger, Otoo, (2011), Type Talk: The 16 Personality Types That Determine How We Live, Love, and Work 
Friedson, E (1999). Professions and the occupational principle. IN E. Friedson (Ed), professions and their prospects (pp 19-27). Beverly Hills, (A:Sage)
Fleishman, E. A. (1999). “Evaluating physical abilities required by jobs“. Personnel Administrator ,21(6),82-86.