بررسی مدیریت جهادی سپاه در مهار کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت جهادی سپاه در مهار کرونا بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مسئولینی که در زمان کرونا در روند مهار کرونا چه میدانی، عملیاتی و راهبردی بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از فرماندهان و مدیران که در مهار کرونا نقش داشتند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده و برای بررسی همه فرضیه ها و تعیین تاثیر مدیریت جهادی میدانی و کوتاه مدت ، عملیاتی و میان مدت و راهبردی و بلند مدت سپاه در مهار کرونا از پرسشنامه با 29 سوال استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن است که، مدیریت جهادی سپاه در مهارکرونا یک تجربه جدید برای مدیران و فرماندهان و نیروهای نظامی بشمار می رفت که مهار این بیماری نیاز به همکاری و تعامل همه دست اندرکاران بهداشت و درمان و ستاد کل نیروهای مسلح بود که تا حدودی توانستند در هر سه سطح راهبردی ، عملیاتی و میدانی تا حدود بسیار زیادی موفق عمل کرده علی الخصوص در کمک به واکسیناسیون و مهار کرونا و تقلیل فوتی ها و همه گیری این بیماری و ایجاد امید به زندگی و برگشت زندگی مردم به روال عادی خود انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


  1. شیروانی، حسین و رستم خانی، فاطمه. (1399). مروری بر ملاحظات انجام فعالیت های ورزشی در طی شیوع بیماری کووید-19. مجله طب نظامی. دوره 22، شماره 2، ص 168-161.
  2. کامفیروزی، محمدحسن و بنیادی، علی.(1394). بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی، فصلنامه مدیریت فردا، دوره سیزدهم، شماره44، صص 91-104.
  3. کیانی زاده، میثم و گلشنی، علیرضا. (1395). شناسایی ویژگی های شخصیتی سیاست گزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج،  (19): 72 ، 57-78.
  4. Lima CKT, Carvalho PMM, Lima I, Nunes J, Saraiva JS, de Souza RI, et al. (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry research; 287:112915.
  5. Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active Weibo users. Int J Environ Res Public Health.; 17(6): 1-9.
  6. Liu X, Bi ZQ. (2020). Challenges to prevent and control the outbreak of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19)]. Zhonghua liu xing bing xue za zhi  Zhonghua liuxingbingxue zazhi; 41(0):E029.
  7. Withey, F, L., (2020). Psychological indicators of quality of life. J of personality and social psychology. 79: 509-520.
  8. World Health Organization. (2020). Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (nCoV) infection: interim guidance, 10 January. World Health Organization.
  9. Yao H, Chen JH, Xu YF. (2020). Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. The lancet Psychiatry; 7(4):e21.
  10. Yeung, N. C., & Lu, Q. (2017). Perceived Stress as a Mediator Between Social Support and Posttraumatic Growth Among Chinese American Breast Cancer Survivors. Cancer Nursing