مقایسه ساختار و قوانین مدیریت بحران ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مخاطرات طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان، ایران.

چکیده

ازجمله تهدیدهای که همواره جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع بحران هاست. این امر، لزوم توجه ویژه به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار قوانین مناسب مدیریتی در شرایط بحرانی را نمایان میکند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و انتخاب ساختار مناسب از قوانین در مدیریت بحران میتواند نقاط ضعف را تعدیل و تأثیرات چشمگیری در مقابله با این گونه حوادث داشته باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تحلیل و ارزیابی ساختار و قوانین مدیریت بحران در حوادث و مقایسه کشورهای ترکیه با ایران که ازنظر گستردگی و نوع مخاطرات طبیعی، مشابه همدیگر هستند، با انتخاب ساختار برتر و کاربردی تر از بین آنهاست.

در این پژوهش از روش مقایسه‌ای و توصیفی -تحلیلی استفاده کرده‌ایم. روش گردآوری داده‌ها نیز روش کتابخانه‌ای و استفاده از اسناد و مدارک و گزارش‌های سازمان‌های مدیریت بحران در کشورهای موردمطالعه است. جامعۀ موردمطالعه ایران و ترکیه را در برمی‌گیرد .

نتایج این پژوهش نشان میدهد ترکیه با آمار بالا در زلزله و سیل بسیار کارآمدتر در پاسخ به بحران ها بوده ، تا جایی که حتی به کشورهای دچار مخاطرات خدمات بشردوستانه خوبی ارائه کرده است. در ایران برای بهبود عملکرد در مدیریت بحران باید توجه بیشتری به راهکارها و همچنین اقدامات صورت گرفته در کشور منتخب، به ویژه به ساختار و قوانین برتر مدیریت بحران ناشی از مخاطرات در آن کشور داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


 1. پورعزت، علی اصغر، آرمین فیروزپور و علی اصغر سعدآبادی. 1392. »مطالعه و مقایسۀ رویکرد اجتماع محور مدیریت بحران در کشورهای منتخب«. فصلنامۀ مدیریت سازمانهای دولتی. سال 1. شمارۀ 2. صص 52-37.
 2. سازمان بهداشت و درمان صتعت نفت1401،کارگاه آموزشی مدیریت حوادث و بلایا https://www.piho.ir/fa/news/3809
 3. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. 1388. سومین جشنوارۀ پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری. تهران
 4. سازمان مدیریت بحران کشور ،1386، سایت تاریخچه و معرفی سازمان؛ https://ndmo.ir
 5. شکیب، حمزه و علی مقدسی موسوی. 1385. مدیریت بحران دومین سمینار ساخت وساز در پایتخت. دانشگاه تهران.
 6. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور. 1387. قابل دسترس در: وبگاه سازمان مدیریت بحران. htp//:www.ndmo.ir/Content/media/image۲۶۷۹/۰۱/۲۰۱۶/orig.pdf [1394/7/19].
 7. کتاب بحران و مدیریت بحران اثر امیر محمودزاده ، محمود قربانی، چاپ ششم،  سال 1385، انتشارات گلهای محمدی.
 8. کتاب مدیریت شهری و مدیریت بحران/ سیدجواد هاشمی‌فشارکی، پدرام موسوی‌مبارکه؛ ناظر علمی امیر محمودزاده، ناشر:          اصفهان ،انتشارات شرافت، 1397. https://www.gisoom.com/book/11576990/
 9. کشوردوست، سمانه. 1392. مدیریت بحران: بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در آمریکا، ژاپن، ترکیه، ایران و ارائۀ الگو برای ایران. تهران: آثار فکر.
 10. کمالی، ی.، و میرزایی، ج. (1396). مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران, ژاپن, هند و ترکیه. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن), 7(25 ), 245-289. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360087
 11. گرکز، یونس و گرکز، محمد و عطرچیان، محمدرضا،1383، اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و بلایای، یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران،بندرعباس https://civilica.com/doc/552
 12. گیوه چی، سعید و طاهریان، سعید،1397،بررسی ساختار مدیریت بحران در ایران و برخی کشورها (با رویکرد زلزله)،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران،تهران
 13. https://civilica.com/doc/846596
 14. محبی فر، رقعت،سید جمال دین طیبی و سعید آصف زاده 1387(طراحی الگوی ساختار مدیریت بلایا برای ایران).فصلنامه مدیریت سلامت.سال11.شماره33.صص47-56
 15. American Management Association (AMA). 2003. AMA Survey: Crisis manage.
 16. Banerji, Priyanka, Singh, Nidhi. 2013. “Comparative Analysis of Disaster Management between Japan &India”. IOSR Journal of Business and Management. Vol 13. No 6. PP 62-74
 17. Both. S. A (1993), Crises Management Strategy, London, Routledge.
 18. Brent, W. Ritchie. 2003. “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in the Tourism Industry”. Tourism Management Journal. Vol 25. No 6. pp 669-683.
 19. Foster, H. D. and Wuorinen V. 1976. British Columbia’s Tsunami Warning System: An Evaluation. University of Victoria syesis.
 20. Kreitner, Robert. 1998. Management, 7th ed. Boston: Houghton Mifflin Coment and Security issues, AMA publication.