مسئولان و افزایش رضایت افکار عمومی در بحرانها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اقدامات مورد نیاز مسئولان به‌منظور افزایش رضایت افکار عمومی در زمان بحرانها انجام شد که از نوع ترکیبی کمی ـ کیفی است. ابزار گردآوری داده­ها شامل تحلیل محتوای پژوهشهای داخل و خارج کشور، مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان و استادان دانشگاه سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش  نمونه­گیری هدفمند (قضاوتی) 12 نفر از استادان روانشناسی، رفتار سازمانی، منابع انسانی و ارتباطات به‌عنوان نمونه و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای ـ تصادفی   نمونه­ای به حجم 375 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک‌نمونه­ای و شیوه تاپسیس استفاده شد. با توجه به ارزیابی داده­ها از بین20 مورد از اقدامات شناسایی‌شده، عواملی چون "برخورد انسانی و خوب"، "استفاده‌نکردن از حدس و گمان"، "پرهیز از مصاحبه­های فوری"، "پرهیز از مصاحبه­های کنترل نشده"، "در نظرگرفتن محلی برای خبرنگاران"، "پرهیز از هر تنش با خبرنگاران"، "جلب اطمینان با نشاندادن اینکه اوضاع تحت کنترل است"، "پیش­بینی بحرانهای ممکن، نیاز مردم و نوع مخاطبان"، "حضور 24 ساعته و اعلام نتایج و خبرها"، "کنترل انحصاری‌نبودن نشر اخبار توسط رسانه­های خاص"، "استعفا"، "عذرخواهی"، "معرفی مسئول پیگیری بحران تا حل آن به مردم"، "اعلام برنامه دقیق و عملی و شفاف و عمل به آن"، "حضور با ظاهری متناسب با اوضاع بحران (غیرتشریفاتی)"، "برقراری رابطه مناسب و صادقانه با خانواده­ آسیب­دیدگان"، "پرهیز از کلی­گویی و ابهام در سخنان و برنامه­ها" و "توبیخ یا اخراج برخی از مسببان" به عنوان اقدامات مؤثر شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ﺍﺣﻤﺪﻯ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ (1384)، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ­ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ، س ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ، ش 42 و 43.
 2. بیان­زاده، س؛ اسلامی، ی؛ سام، آ؛ فروزان، ع؛ اقلیما، س (1383)، بررسی وضعیت زندگی بازماندگان زلزله بم، تهران: مؤسسه تحقیقات، بازتوانی و بهبود زندگی زنان.
 3. تاجیک، محمدرضا (1380)، مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی ج. ا. ا. (رهیافت‌ها و راهبردها)، تهران: فرهنگ گفتمان.
 4. تاجیک، محمدرضا (1384)، مدیریت بحران، تهران: فرهنگ گفتمان.
 5. ترابیان، محمود (1384)، پنج گفتار در روابط عمومی، تهران: ایلیا گستر.
 6. تریسی، برایان (1388)، مدیریت بحران: چگونه بحرانهای زندگیمان را کنترل کنیم، ترجمه فاطمه محمدی، قم: اشکذر.
 7. حبیب­پور، کرم؛ صفری، رضا (1391)، کاربرد  spssدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران: لویه، متفکران.
 8. حسینی، حسین (1385)، بحران چیست و چگونه تعریف می­شود، فصلنامه امنیت، س پنجم، ش 1 و 2: 51 ـ 7.
 9. حسینی، م و همکاران (1378)، مدیریت بحران، تهران: مؤسسه نشر شهر.
 10. درانی، ک. (1380)، بررسی نمادها و نشانه‌های امنیت در ساختار خیالی و نمادگرایی نوجوانان شهر تهران، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، دوره 31، ش 2: 34 ـ 9.
 11. ربانی خوراسگانی، ع؛ قاسمی، و. (1381)، نگرش مردم شهر اصفهان درباره آسیبهای نظام اجتماعی ایران با تأکید بر تحلیل آسیب دین‌گریزی در جامعه، جامعه‌شناسی ایران، دوره 4، ش 3: 165 ـ 148.
 12. ربانی، ر؛ افشارکهن، ج (1383)، شهرنشینی و امنیت، تحقیقی در عوامل و وضعیت مؤثر بر امنیت شهرها از دید شهروندان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 17(1): 128 ـ 122.
 13. رضاییان، علی (1392)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
 14. رضاییان، مجید (1393)، شبکه­های اجتماعی؛ چالش در تعریف افکار عمومی، نهمین همایش روابط عمومی الکترونیک.
 15. رودانی، ا.؛ رئیسی‌وانانی، ر.؛ ناظرحضرت، ج. (1390)، بهینگی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوته‌سنجی از ناحیه افکار عمومی (مطالعه موردی منطقه 16 شهر تهران در سال 1390)، فصلنامه مطالعات اجتماعی، ش 27: 120 ـ 97.
 16. شریعتی، ر. ا. (1384)، مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی، حقوق اسلامی، دوره 26، ش 7: 32 ـ 7.
 17. صادقی­مقدم، محمدرضا؛ صفری، حسین؛ نوروزیان، جابر؛ قاسمی، روح­الله (1396)، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ ـ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﻟﻔﻪ­ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در بعد از فاجعه، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 7. ش3.
 18. علی‌خواه، ف.؛ نجیبی‌ربیعی، م. (1385)، زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری، رفاه اجتماعی، دوره 6، ش 22: 131 ـ 109.
 19. فریدمن، توماس ال (2005)، جهان مسطح است، ترجمه احمد عزیزی، تهران: انتشارات هرمس. 
 20. مقیمی، سیدمحمد (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: نگاه دانش.
 21. مقتدایی، لیلا؛ امیری اسفرجانی، زهرا (1396)، بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی، پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره 6، ش 2، ش پیاپی 17: 88 ـ 63.
 22. ﻣﻬﺮآرا، ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ (1373)، زﻣﯿﻨﻪ روانشناﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮداد.
 23. نقیب­السادات، سیدرضا (1387). ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، پژوهشهای ارتباطی، س 15، ش 55.
 24. یزدان­پناه، مهشید (1381)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﺭﻳﺰﻯ  ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، مجله تدبیر، ش 127.