ارتباطات در بحران و مسئله ترس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مدیریت موفق بحران مستلزم برقراری ارتباط بین سامانه مدیریت‌کننده و ذی‌نفعان دخیل در بحران با هدف اطلاع‌رسانی، توجیه، آرام‌سازی، ایجاد انگیزه برای رفتار مناسب و مانند اینهاست. احتمالاً مهمترین مضمون ارتباطی مورد استفاده در این فرایند، مضمونهای مبتنی بر هیجان ترس است. اثربخشی این نوع پیامها در ارتباطات اقناعی و از جمله ارتباطات در بحران، همواره مورد اختلاف بوده و پژوهشهای مختلفی را سبب شده است. در این مقاله با تشریح چهار رویکرد مطالعاتی اصلی درباره اثربخشی اقناعی پیامهای ترس‌برانگیز، نقش این‌گونه پیامها در ارتباطات در بحران بررسی شده است، سپس با اشاره به برخی از متغیرهای میانجی مؤثر در اثربخشی یاد شده، تلاش گردیده است تا درکی کلی از نقش محرکهای ترس‌برانگیز در ارتباطات بحرانی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


  1. آرنسون، الویت (1366)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن. تهران: انتشارات رشد.
  2. جرج میلر (1368)، روان‌شناسی و ارتباط، ترجمه محمدرضا طالبی‌نژاد. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  3. مک گوایر، ویلیام (1368)، تشویق و ترغیب، ترجمه محمدرضا طالبی‌نژاد. تهران: مرکز دانشگاهی.
  4. جنیس، ایرونیگ (1377)، ترغیب، مجموعه مقالات تبلیغات و جنگ روانی، ترجمه حسین حسینی. تهران: پژوهشکده علوم دفاعی.
  5. آلپورت، گوردون؛ پستمن، لئو (1374)، روان‌شناسی شایعه، ترجمه ساعد دبستانی. تهران: انتشارات سروش.