ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله با هدف ارایه الگوی پشتیبانی مورد نیاز در هنگام بحران ها صورت گرفته که از نظر هدف توصیفی تحلیلی و از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر راهبرد با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر می باشد که 50 نفر از این افراد بر اساس فرمول آماری ، به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج حاصله نشان می دهد که سه سیستم لجستیک یکپارچه، چابک و ناب می توانند به عنوان ابعاد اصلی الگوی پشتیبانی مطلوب در بحران مورد استفاده قرار گیرد. هم نی نیازده مولفه پذیرفته شده در وضعیتهای بحرانی به ترتیب اولویت مرکبازاهداف یکپارچه، طراحی یکپارچه، عملکرد یکپارچه، واکنش سریع، فناوری، انعطاف پذیری، مشتری مداری، حذف اتلاف، بهبود مستمر، استاندارد سازی، بهنگام بودن، می باشد و این ابعاد برگرفته از سیستم های لجستیک یکپارچه، چابک، ناب می باشد.

کلیدواژه‌ها