شناخت و مدیریت بحران‌ها در دنیای مجازی

نویسنده

چکیده

گسترش استفاده از اینترنت به عنوان وسیله انجام فعالیت های اقتصادی، موجب شده است ارزیابی و شناخت مخاطرات مربوط به محیط های مجازی و نحوه آمادگی سازمان ها برای مدیریت این تهدیدات از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ دادن به این سؤال است که چرا محیط های مجازی سازمان ها را آسیب پذیر کرده است. برای پاسخ دادن به این سوال، ابتدا تهدیدات مربوط به فضای مجازی معرفی می شود و سپس اشکال ممکن این تهدیدات، ارتباط آنها با بحران های سنتی، و مضامین آنها برای مدیریت بحران مورد بررسی قرار می گیرد. در آخر، بعد از ارائه راهبردهای مدیریت بحران، پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها