رابطه بین تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان با موفقیت در مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

مهمترین هدف هر‌سازمانی، دستیابی به بهترین عملکرد است. یکی از عوامل اصلی دستیابی به بهترین عملکرد، نیروی انسانی است که تعهد کارکنان در آن نقش اصلی را ایفا می‌کند. همچنین یکی از مؤلفه‌های عملکرد موفق، میزان توانایی سازمان در مدیریت موفقیت‌آمیز بحرانها می‌باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی کارکنان با موفقیت در مدیریت بحران در دانشگاه جامع
امام حسین(ع) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مسئولان دانشگاه جامع امام حسین(ع) تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک 266 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مقاله از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی انجام پذیرفت؛ و ضمن استفاده از آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های مقاله بیانگر این است که تعهد حرفه‌ای وتعهد سازمانی با موفقیت در مدیریت بحران رابطه مثبتی دارند و ارائه برنامه‌ها و سازوکارهایی به منظور حفظ‌وتقویت تعهد در کارکنان دانشگاه ضروری است.

کلیدواژه‌ها