نویسنده = صادقی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396

ابوالفضل امیری؛ حمید علوی وفا؛ محسن صادقی؛ محسن صادقی