بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی (مطالعه موردی فتنه 88)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 امام حسین ع

چکیده

این مقاله با روش توصیفی، پیمایشی با رویکرد کاربردی و هدف بررسی نقش فرهنگ دینی در مدیریت بحرانهای سیاسی با تأکید بر فتنه سال 1388 انجام شده است. جامعه آماری آن 200 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع هستند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این مقاله 132 نفر از ائمه جمعه، فرماندهان و مدیران سپاه حضرت روح‌الله(ره)، استادان و کارشناسان ارشد علوم سیاسی و مدیریت دفاعی هستند که با استفاده از نرم‌افزار spss دادههای پرسشنامهها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق مشخص کرد میزان شاخص ایجاد بحرانهای سیاسی و شاخص فرهنگ اسلامی، انقلابی در ایجاد قدرت نرم از نظر پاسخگویان بسیار مؤثر است و در تحلیل کلی از مؤلفه‌ها و شاخصهای فرهنگ و آموزه‌های دینی می‌توان نتیجه گرفت که توجه به این عناصر می‌تواند تأثیر زیادی در مدیریت بحرانهای سیاسی داشته باشد. بررسی مؤلفه‌ها و شاخصهای فرهنگ و آموزه‌های دینی گویای این است که استفاده بهینه از قدرت نرم و مؤلفه و شاخصهای دینی می‌تواند در مقاطع مختلف، کشور اسلامی را از پرتگاه‌ها حفظ کند و ارتباط بین مؤلفه‌های هویت اسلامی انقلابی، ولایتمداری، وحدت و انسجام، عدالت و بصیرت ناشی از اعتقادات، باورها و ارزشهای اسلامی است و در مدیریت بحرانهای سیاسی بویژه مدیریت فتنه 88 نقش مؤثری داشته ‌است.

کلیدواژه‌ها