نویسنده = نفاوی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری

دوره 7، شماره 27، بهار 1395

ابوالفضل امیری؛ حمید نفاوی