الگوی مدیریتی شهید سلیمانی در بحران داعش در عراق(مطالعه موردی: مرحله ی حین بحران۱۳۹۶ _۱۳۹۳)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

منطقه ی غرب آسیا به دلائل ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی و ژئوکالچری همواره آبستن انواع بحران ها می باشد و قدرتهای استکباری از راه های مختلف درصدد ایجاد بحران درکشورهای منطقه بوده اند. آنها ازطریق تشکیل و تجهیزگروه‌های تروریستی، جنگ‌های نیابتی را برکشور عراق وسوریه تحمیل نمودند.جمهوری اسلامی ایران نیز درجهت مصون ماندن ازاین بحرانها با استفاده از ظرفیت های خود تحت فرماندهی بی بدیل شهید سلیمانی به مقابله با طرح های آمریکا درمنطقه پرداخته است و توظئه های امریکا را به شکست کشاند .از آنجا که تبیین الگوی مدیریت موفق شهید سلیمانی به عنوان الگوی بومی ، مکتبی و درس آموز می تواند راهگشای بحران های آتی کشور باشد، این مقاله با روش تحقیق کیفی و با هدف توسعه­ای درصدد تبیین الگوی مدیریتی شهید سلیمانی در مبارزه با بحران داعش در عراق بوده است.در این تحقیق علاوه بر واکاوی بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، سخنرانیهای شهید سلیمانی، مصاحبه های نخبگان نظامی و سیاسی با 12 نفر از همرزمان شهید درمیدان مبارزه با داعش به روش نمونه­گیری قضاوتی مصاحبه وگفتگو انجام پذیرفته است و دراین تحقیق بر اساس روش­شناسی علمی، جدولهایی شامل نقل قولها، مضمونهای پایه، مضمونهای سازمان دهنده و مضمونهای فراگیر تنظیم و پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل شبکه ی مضمونها به کمک نرم افزار Maxqda2020 ، تعداد 271 مضمون پایه، 87 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون فراگیراستخراج  ودرنهایت این مضامین فراگیر ذیل ابعاد چهارگانه ویژگی­های فردی، مدیریت معنوی، مدیریت آینده­پژوهانه و رهبری حکمت­بنیان که ابعاد اصلی مدیریت بحران سردار قاسم سلیمانی را نشان می­دهند طبقه بندی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. امام خمینی، سید روح اله (1374)، شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 2. امام خمینی، سید روح اله، صحیفه نور، ج 1 و ۱۱ و 12، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 3. امام خمینی، سید روح اله، وصیت‌نامه الهـی، سیاسی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 4. امام خامنه‌ای، سید علی (1397)، بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه 19 اسفندماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir
 5. امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 13  آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir.
 6.  امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در دیدار  با مردم قم، 18 آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir
 7. خامنه‌ای، سید علی.(1397) بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سایت   KAMENEI.IR
 8. آخوندی، محمدباقر (1396)، راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دوره 3، ش 84 : 150 -173.
 9. اخوان کاظمی، بهرام (1396)، تبیین نظری رهبری امام خمینی (ره) از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش50 : 7 - 26.
 10. افتخاری، اصغر و حسین‌زاده، ابوالحسن (1389)، الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره)، مجله آفاق امنیت، ش 9.
 11. ابن بابویه، محمد بن علی (1377)، الخصال، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: نشر کتابچی.
 12. انگناس، گاس و میتراف، ایان (1381)، مدیریت بحران پیش از روی‌دادن، ترجمه محمود توتونچیان، تهران: مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 13. احمدی، مسعود (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، چ 7، ساری: پژوهش‌های فرهنگی.
 14. اختری، عباسعلی (1369)، مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 15. اسکندری، حمید (1392)، الگوهای سناریونویسی در مدیریت بحران، تهران: بوستان حمید.
 16. اسدی، علی‌اکبر.(1393) روند دولت-ملت‌سازی در عراق جدید. تهران: انتشارات مؤسسه اندیشه‌سازان نور
 17. اسداللهی، مسعود(20/10/99) مصاحبه با ویژه‌نامه مجازی مسیر
 18. امینی زارع، سیمین و جهانیان، رمضان. (1396) مدیریت بحران. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی،  شماره 38
 19. امیرکبیری، علیرضا(1376)، مدیریت بحران، فصلنامه تدبیر، ش 78، آذر.
 20. آنیل میکلانی، دنی میلد، ایان آی و میتروف، پل شریواستاو.  Understanding industrial crisis . (1988). مجله مطالعات مدیریت. جلد 25. شماره 4
 21. تاجیک، محمدرضا(1379). مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.
 22.   شیرازی، علی(1399)، شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی، قم: انتشارات خط مقدم.
 23. زارعی، سعد الله(1400) پابه‌پای قاسم. تهران: انتشارات مؤسسه اندیشه‌سازان نور
 24. خوش‌بین، قائمی و فرحناز، باغانی(1397)، ریشه‌های فکری داعش، تاریخ‌نامه خوارزمی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1397، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه خوارزمی
 25. دانایی‌فرد، حسن؛ ا‌لوانی، سید مهدی و عادل، آذر (1388)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ سوم، تهران: انتشارات صفار.
 26. فرانزوی، استفن (1395)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان، نشر رسا.
 27. مورفی، پری سیلاجی وگلیپین، دان آر(1390). مدیریت بحران در جهانی پیچیده، ترجمه رضامراد صحرایی و علی‌محمد احمدوند، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 28. سلامی، حسین. کتاب فرماندهی و رهبری نظامی.(1392) به کوشش اکبر محمدعلی زاده. انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 29. دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و مکی، پریسا (1391)، فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، ش1 : 7-22.
 30. رضایی، علی‌اکبر. بختیاری، مریم و قاسمی، علی(1390)مدیریت بحران. انتشارات یادآوران
 31.  دلوی، محمدرضا؛ رحیمی اصل، رضا (1393)، بررسی اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری)، پژوهشنامه مالیات، دوره 23، ش71:  92-116.
 32.  رضوی، سید محمدحسین؛ اسیوند چمعالی، حسن و منوچهری نژاد، محسن (1394)، رابطه نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت‌بدنی، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره 7، ش 5: 751-764.
 33. سعادت، اسفندیار.(1372) فرایند تصمیم‌گیری در سازمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 34. شیرازی، علی(1399) شاخص‌های مکتب سلیمانی. انتشارات خط مقدم
 35. سمیعی اصفهانی، علیرضا وایمان، شریف یلمه(1395)، واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1395
 36. حسینی، سید حسین.(1385) بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ فصلنامه امنیت، سال 5، ش 1 و 2، صص 51-7
 37. صالحیان، علیرضا.(1383)مدیریت در شرایط بحران، فصلنامه مدیریت
 38.  دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز(1399)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) سری سمینار و مقالات 27
 39.  صیاد زاده، وحیده؛ سیادت، سید علی و جمشیدیان، عبدالرسول (1391)، تحلیل میزان نفوذ اجتماعی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8 ، ش 4: 593-588.
 40. عابدی جعفری، حسن و محمد سعید، تسلیمی (1390)تحلیل مضمون وشبکه ی مضامین: روشی ساده وکارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی.فصلنامه ی اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم، پاییز وزمستان 1390، شماره پیاپی10، صص 151-198.
 41. «کارکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران» نصیری، بهاره. مدیریت بحران رسانه(1)، بی تا.
 42. فولادی، محمد و بناکار، رؤیا (1396)، شیوه‌ها و شگردهای نفوذ اجتماعی، فرهنگی؛ با تأکید بر نظریه استفاده و خشنودی و نقش شبکه‌های نفوذ، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، دوره 8، ش 30: 55-80.
 43. محصص، مرضیه (1395)، راهبردهای نفوذ اجتماعی از رهگذر خطبه قاصعه، فصلنامه النهج، دوره 48، ش1:  141-169.
 44. معیدفر، سعید و آخوندی، محمدباقر (1392)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین، دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی، دوره 17، ش 1: 71-94.
 45. ملکی زاده، فاطمه؛ دهقان، آرزو و مصطفوی، اسماعیل (1399)، بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی، بهره‌وری و کارایی، در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 13، ش1: 240-252.
 46. متقی، ابراهیم (1399)، تبیین نظم نوین انقلابی تمدن‌ساز در مکتب شهید سلیمانی. گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی
 47. مقیمی، سید محمد (1394)، اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات راه­دان.
 48. معروفی، حسین (1399)، دستاوردهای شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge
 49. مهران‌فر، ابوذر (1397)، برادر قاسم: جستاری در اندیشه‌های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان‌حرم، فرهنگ و هنر، قم: مهر امیرالمومنین(ع).
 50. متقی، ابراهیم (1399)، تبیین نظم نوین انقلابی تمدن‌ساز در مکتب شهید سلیمانی. گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی                                                                              (http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge)
 51. معروفی، حسین (1399)، دستاوردهای شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge
 52. مهران‌فر، ابوذر (1397)، برادر قاسم: جستاری در اندیشه‌های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان‌حرم، فرهنگ و هنر، قم: مهر امیرالمومنین(ع).
 53. نصرالله، سید حسن (1398)، مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل حزب‌الله لبنان به‌مناسبت چهلم شهادت حاج قاسم سلیمانی، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی.
 54. ظفری، حسین و رهنما، رضا(1398)مفهوم‌یابی بحران در قرآن و نسبت آن با سنت‌های الهی. تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 55. مارش، دیوید و استوکر، جری. (1384)کتاب روش ونظریه در علوم سیاسی. مترجم امیرمحمد حاجی یوسفی. ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
 56. خامنه‌ای، سید علی.(1397) بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سایت   KAMENEI.IR
 57. حسینی، سید حسین.(1385) بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ فصلنامه امنیت، سال 5، ش 1 و 2، صص 51-7
 58. صالحیان، علیرضا.(1383)مدیریت در شرایط بحران، فصلنامه مدیریت
 59.  دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز(1399)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) سری سمینار و مقالات 27
 60. مجیدی، حسن.(1399) ویژگی‌های شخصیتی، هویتی و مدیریتی شهید حاج‌قاسم سلیمانی، اداره پژوهش‌های سیاسی معاونت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 61. عرفانی فر، علی(1399) نقش راهبردی حاج‌قاسم سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آن، فصلنامه حکمرانی متعالی(دانشگاه عالی دفاع ملی)، شماره یکم، صص 79 تا 63
 62. میرحسینی، سید محسن و رحیم پوراصل، ایرج (1398)سناریوهای پیش روی ایران در بحران های سوریه وعراق و راهبردهای برون رفت از آنها.پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی،دوره9،ش 30
 63. مصطفوی، سید محسن و همکاران (1398) پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه، فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
 64. مرادی کلارده، سجاد و سیم بر، رضا.(1395) شکاف‌های اجتماعی عراق و تأثیرهای آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با محور بحران 2014
 65. ناطقی الهی، فریبرز(1378) برنامه‌ریزی برای دستیابی به سیستم جامع مدیریت بحران تهران: مؤسسة بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
 66. محمد شفیعی، محمدرضا و امیرحسین، محمد شفیعی(1394) بحران وراهکردهای مدیریتی آن، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی،24 اسفند 1394، ترکیه
 67.  ویژه‌نامة شهید پیروز، ویژه‌نامه مجازی مسیر(1398)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دام‌ظله)
 68. نصرالله، سید حسن(1399) مصاحبه با غسان بن جدو مدیر شبکه تلویزیونی المیادین
 69. سپیلان، جان ای. کراندال، ویلیام، 2002. Crisis phanning in the nonprofit sector: should occur.
 70. , Rosental ,U. Netherlands journai of sociology,22: 103-129,1986  " crisis decision making in the nethelands"
 71. امام خمینی، سید روح اله (1374)، شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 72. امام خمینی، سید روح اله، صحیفه نور، ج 1 و ۱۱ و 12، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 73. امام خمینی، سید روح اله، وصیت‌نامه الهـی، سیاسی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 74. امام خامنه‌ای، سید علی (1397)، بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه 19 اسفندماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir
 75. امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 13  آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir.
 76.  امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در دیدار  با مردم قم، 18 آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ایhttps://farsi.khamenei.ir
 77. خامنه‌ای، سید علی.(1397) بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سایت   KAMENEI.IR
 78. آخوندی، محمدباقر (1396)، راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دوره 3، ش 84 : 150 -173.
 79. اخوان کاظمی، بهرام (1396)، تبیین نظری رهبری امام خمینی (ره) از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش50 : 7 - 26.
 80. افتخاری، اصغر و حسین‌زاده، ابوالحسن (1389)، الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره)، مجله آفاق امنیت، ش 9.
 81. ابن بابویه، محمد بن علی (1377)، الخصال، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: نشر کتابچی.
 82. انگناس، گاس و میتراف، ایان (1381)، مدیریت بحران پیش از روی‌دادن، ترجمه محمود توتونچیان، تهران: مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 83. احمدی، مسعود (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، چ 7، ساری: پژوهش‌های فرهنگی.
 84. اختری، عباسعلی (1369)، مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 85. اسکندری، حمید (1392)، الگوهای سناریونویسی در مدیریت بحران، تهران: بوستان حمید.
 86. اسدی، علی‌اکبر.(1393) روند دولت-ملت‌سازی در عراق جدید. تهران: انتشارات مؤسسه اندیشه‌سازان نور
 87. اسداللهی، مسعود(20/10/99) مصاحبه با ویژه‌نامه مجازی مسیر
 88. امینی زارع، سیمین و جهانیان، رمضان. (1396) مدیریت بحران. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی،  شماره 38
 89. امیرکبیری، علیرضا(1376)، مدیریت بحران، فصلنامه تدبیر، ش 78، آذر.
 90. آنیل میکلانی، دنی میلد، ایان آی و میتروف، پل شریواستاو.  Understanding industrial crisis . (1988). مجله مطالعات مدیریت. جلد 25. شماره 4
 91. تاجیک، محمدرضا(1379). مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.
 92.   شیرازی، علی(1399)، شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی، قم: انتشارات خط مقدم.
 93. زارعی، سعد الله(1400) پابه‌پای قاسم. تهران: انتشارات مؤسسه اندیشه‌سازان نور
 94. خوش‌بین، قائمی و فرحناز، باغانی(1397)، ریشه‌های فکری داعش، تاریخ‌نامه خوارزمی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1397، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه خوارزمی
 95. دانایی‌فرد، حسن؛ ا‌لوانی، سید مهدی و عادل، آذر (1388)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ سوم، تهران: انتشارات صفار.
 96. فرانزوی، استفن (1395)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان، نشر رسا.
 97. مورفی، پری سیلاجی وگلیپین، دان آر(1390). مدیریت بحران در جهانی پیچیده، ترجمه رضامراد صحرایی و علی‌محمد احمدوند، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 98. سلامی، حسین. کتاب فرماندهی و رهبری نظامی.(1392) به کوشش اکبر محمدعلی زاده. انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 99. دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و مکی، پریسا (1391)، فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، ش1 : 7-22.
 100. رضایی، علی‌اکبر. بختیاری، مریم و قاسمی، علی(1390)مدیریت بحران. انتشارات یادآوران
 101.  دلوی، محمدرضا؛ رحیمی اصل، رضا (1393)، بررسی اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری)، پژوهشنامه مالیات، دوره 23، ش71:  92-116.
 102.  رضوی، سید محمدحسین؛ اسیوند چمعالی، حسن و منوچهری نژاد، محسن (1394)، رابطه نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت‌بدنی، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره 7، ش 5: 751-764.
 103. سعادت، اسفندیار.(1372) فرایند تصمیم‌گیری در سازمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 104. شیرازی، علی(1399) شاخص‌های مکتب سلیمانی. انتشارات خط مقدم
 105. سمیعی اصفهانی، علیرضا وایمان، شریف یلمه(1395)، واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1395
 106. حسینی، سید حسین.(1385) بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ فصلنامه امنیت، سال 5، ش 1 و 2، صص 51-7
 107. صالحیان، علیرضا.(1383)مدیریت در شرایط بحران، فصلنامه مدیریت
 108.  دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز(1399)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) سری سمینار و مقالات 27
 109.  صیاد زاده، وحیده؛ سیادت، سید علی و جمشیدیان، عبدالرسول (1391)، تحلیل میزان نفوذ اجتماعی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8 ، ش 4: 593-588.
 110. عابدی جعفری، حسن و محمد سعید، تسلیمی (1390)تحلیل مضمون وشبکه ی مضامین: روشی ساده وکارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی.فصلنامه ی اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم، پاییز وزمستان 1390، شماره پیاپی10، صص 151-198.
 111. «کارکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران» نصیری، بهاره. مدیریت بحران رسانه(1)، بی تا.
 112. فولادی، محمد و بناکار، رؤیا (1396)، شیوه‌ها و شگردهای نفوذ اجتماعی، فرهنگی؛ با تأکید بر نظریه استفاده و خشنودی و نقش شبکه‌های نفوذ، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، دوره 8، ش 30: 55-80.
 113. محصص، مرضیه (1395)، راهبردهای نفوذ اجتماعی از رهگذر خطبه قاصعه، فصلنامه النهج، دوره 48، ش1:  141-169.
 114. معیدفر، سعید و آخوندی، محمدباقر (1392)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین، دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی، دوره 17، ش 1: 71-94.
 115. ملکی زاده، فاطمه؛ دهقان، آرزو و مصطفوی، اسماعیل (1399)، بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی، بهره‌وری و کارایی، در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 13، ش1: 240-252.
 116. متقی، ابراهیم (1399)، تبیین نظم نوین انقلابی تمدن‌ساز در مکتب شهید سلیمانی. گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی
 117. مقیمی، سید محمد (1394)، اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات راه­دان.
 118. معروفی، حسین (1399)، دستاوردهای شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge
 119. مهران‌فر، ابوذر (1397)، برادر قاسم: جستاری در اندیشه‌های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان‌حرم، فرهنگ و هنر، قم: مهر امیرالمومنین(ع).
 120. متقی، ابراهیم (1399)، تبیین نظم نوین انقلابی تمدن‌ساز در مکتب شهید سلیمانی. گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی                                                                              (http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge)
 121. معروفی، حسین (1399)، دستاوردهای شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge
 122. مهران‌فر، ابوذر (1397)، برادر قاسم: جستاری در اندیشه‌های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان‌حرم، فرهنگ و هنر، قم: مهر امیرالمومنین(ع).
 123. نصرالله، سید حسن (1398)، مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل حزب‌الله لبنان به‌مناسبت چهلم شهادت حاج قاسم سلیمانی، گرفته‌شده در دی‌ماه 1399 از بانک اطلاعاتی شهید حاج قاسم سلیمانی.
 124. ظفری، حسین و رهنما، رضا(1398)مفهوم‌یابی بحران در قرآن و نسبت آن با سنت‌های الهی. تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 125. مارش، دیوید و استوکر، جری. (1384)کتاب روش ونظریه در علوم سیاسی. مترجم امیرمحمد حاجی یوسفی. ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
 126. خامنه‌ای، سید علی.(1397) بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سایت   KAMENEI.IR
 127. حسینی، سید حسین.(1385) بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ فصلنامه امنیت، سال 5، ش 1 و 2، صص 51-7
 128. صالحیان، علیرضا.(1383)مدیریت در شرایط بحران، فصلنامه مدیریت
 129.  دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز(1399)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) سری سمینار و مقالات 27
 130. مجیدی، حسن.(1399) ویژگی‌های شخصیتی، هویتی و مدیریتی شهید حاج‌قاسم سلیمانی، اداره پژوهش‌های سیاسی معاونت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 131. عرفانی فر، علی(1399) نقش راهبردی حاج‌قاسم سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آن، فصلنامه حکمرانی متعالی(دانشگاه عالی دفاع ملی)، شماره یکم، صص 79 تا 63
 132. میرحسینی، سید محسن و رحیم پوراصل، ایرج (1398)سناریوهای پیش روی ایران در بحران های سوریه وعراق و راهبردهای برون رفت از آنها.پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی،دوره9،ش 30
 133. مصطفوی، سید محسن و همکاران (1398) پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه، فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
 134. مرادی کلارده، سجاد و سیم بر، رضا.(1395) شکاف‌های اجتماعی عراق و تأثیرهای آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با محور بحران 2014
 135. ناطقی الهی، فریبرز(1378) برنامه‌ریزی برای دستیابی به سیستم جامع مدیریت بحران تهران: مؤسسة بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
 136. محمد شفیعی، محمدرضا و امیرحسین، محمد شفیعی(1394) بحران وراهکردهای مدیریتی آن، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی،24 اسفند 1394، ترکیه
 137.  ویژه‌نامة شهید پیروز، ویژه‌نامه مجازی مسیر(1398)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دام‌ظله)
 138. نصرالله، سید حسن(1399) مصاحبه با غسان بن جدو مدیر شبکه تلویزیونی المیادین
 139. سپیلان، جان ای. کراندال، ویلیام، 2002. Crisis phanning in the nonprofit sector: should occur.
 140. , Rosental ,U. Netherlands journai of sociology,22: 103-129,1986  " crisis decision making in the nethelands"